za4etka Курсові, контрольні роботи
на головну пошук оплата зворотній звязок
 

Економічна діагностика системи мотивації праці та ефективності управління персоналом підприємства

ID: 000680
Тип:

Курсова

Категорія: Економіка, економіка підприємства
Предмет: Економічна діагностика
Рік: 2013
Cторінок: 56
Зміст:

Курсова "Економічна діагностика системи мотивації праці та ефективності управління персоналом підприємства"


Вступ 3
Розділ 1. Методологічні основи мотивації праці та ефективності управління персоналом підприємства 6
1.1 Сутність та основні аспекти мотивації праці, її роль в управлінні персоналом підприємства 6
1.2 Принципи, фактори та методи мотивації працівників 12
1.3 Вітчизняний та зарубіжний досвід системи мотивації праці та управління персоналом підприємства 17
Розділ 2. Діагностика системи мотивації праці на Комунальному унітарному підприємстві «Овруцький щебеневий завод» 22
2.1 Організаційно-економічна характеристика діяльності підприємства 22
2.2 Аналіз та оцінка системи мотивації праці і вплив її на ефективність управління персоналом підприємства 31
2.3 Проблеми системи мотивації праці на підприємстві 39
Розділ 3. Напрямки удосконалення системи мотивації праці та ефективності управління персоналом на підприємстві 42
3.1 Впровадження і розвиток сучасних форм оплати праці 42
3.2 Вдосконалення соціально-психологічних методів в управлінні персоналом підприємства 45
Висновки 50
Список використаної літератури 53

Текст: Вступ

Актуальність теми. В умовах, коли в Україні формується ринкова система господарювання, проблема мотивації праці персоналу, набула важливого значення. Мотивація є однією з основних функцій менеджменту країн з розвинутою економікою, тому Україні треба поступово освоювати досвід життєвого успіху країн.
Вирішальним причинним чинником результативності діяльності людей є їх мотивація. Ні одна дія людини не відбувається без мотивації. Тому для успішного керування поведінкою людей у процесі їх трудової діяльності дуже важливо встановити, чому саме люди працюють. Шлях до управління лежить через розуміння його мотивації. Тільки знаючи, що рухає людиною, що спонукає її до діяльності, які мотиви лежать в основі її дій, можна спробувати розробити ефективну систему форм і методів управління людиною. Управління з'явилося разом із людьми. Там де хоча б дві людини об'єднувалися в прагненні досягти якоїсь спільної мети, виникало завдання координації їхніх спільних дій, розв'язання якого хтось із них повинний був брати на себе. У цих умовах він ставав керівником, що управляє, а інший - його підлеглим, виконавцем.
Завдання керівника - диригувати, підібрати гарний персонал, розробити організаційну структуру підприємства, вибрати загальний напрям його діяльності, координувати всю роботу, боротися з непродуктивними витратами часу. Сильне та ефективне керівництво сприяє створенню атмосфери участі та колективної підтримки цілей діяльності організації, у якій її члени отримують стимул в усуненні перепон і досягненні максимальних результатів.
Саме тому вивчення питань мотивації працівників є дуже важливою темою дослідження, яка заслуговує бути предметом розгляду курсової роботи.
Актуальність роботи обумовлена також тим, що, незважаючи на існування досліджень відомих зарубіжних та вітчизняних вчених, серед яких слід зазначити М. Армстронга, О. Єгоршина, Н. Гавкалову, Дж. Лафту, М. Нагорську, А. Чухно, Беседіна В.Н., Волгіна Н.А., Карташова С.А., Коваленко Н.Я., Крушельницьку О.В., Левченко О.М., Нікіфорова А.А., Савченко В.А. та ін., питання, пов'язані з підвищенням соціально-економічної ефективності мотивації персоналу з теоретичної і практичної точок зору є відкритими для подальших розробок.
Метою дослідження є узагальнення теоретичних і методологічних положень, пов'язаних з підвищенням ефективності управління людськими ресурсами підприємства на основі дієвої мотивації, аналіз сучасного стану управління персоналом на підприємстві, основних проблем мотивації та розробка пропозицій щодо удосконалення управління мотиваційною системою.
Відповідно до поставленої мети дослідження можна виділити наступні завдання:
- розглянути сутність та основні аспекти мотивації праці, її роль в управлінні персоналом підприємства;
- розглянути основні принципи, фактори та методи мотивації працівників;
- охарактеризувати вітчизняний та зарубіжний досвід системи мотивації праці та управління персоналом;
- дати організаційно-економічну характеристику базового підприємства;
- провести оцінку системи мотивації праці на підприємстві;
- охарактеризувати проблеми системи мотивації праці на підприємстві;
- визначити напрямки удосконалення системи мотивації праці та ефективності управління персоналом на підприємстві.
Об'єктом дослідження є процеси забезпечення ефективності системи мотивації праці персоналу на Комунальному унітарному підприємстві «Поліський щебеневий завод».
Предметом дослідження виступають теоретичні, методичні й практичні аспекти формування системи мотивації праці персоналу підприємства.
Інформаційну базу досліджень становлять чинні законодавчі й нормативні документи; офіційні статистичні матеріали; дані обліку і звітності КУП «Поліський щебеневий завод»; матеріали науково-практичних конференцій, наукових статей, монографій, підручників.
...
Висновки

Побудова системи мотивації в Поліському щебеневому заводі дає можливість, з одного боку, вирішити економічну проблему, оскільки ефективна система мотивації дозволяє підвищити економічні показники діяльності заводу і рухатися у напрямі її стратегічних цілей, а з іншого боку, дозволяє вирішити психологічну проблему, оскільки при її побудові повинні враховуватися такий показник, як задоволеність трудовою діяльністю.
У зв'язку з тим, що на систему мотивації і стимулювання істотно впливають такі чинники, як національна культура (через корпоративну культуру), технології, використовувані в організації, стадії розвитку організації і ряд інших чинників, то слід говорити про безліч концепцій мотивації і стимулювання трудової діяльності.
Всі вони орієнтовані головним чином на ефективне використання вже наявного трудового і творчого потенціалу людини без особливого звернення уваги на його розвиток або на створення умов життєдіяльності, що забезпечують зростання продуктивної сили персоналу.
У роботі був проведений аналіз системи мотивації в Поліському щебеневому заводі. Організаційно-правова форма: іноземне підприємство Комунальне унітарне підприємство.
Внутрішні документи Поліського щебеневого заводу визначають основні положення взаємин всіх органів управління підприємством, їх правове положення в структурі управління, містять вимоги до працівників підприємства і їх основні обов'язки, порядок діяльності і відповідальність.
Достатня забезпеченість підприємства потрібними трудовими, їх раціональне використання, високий рівень продуктивності праці мають велике значення для збільшення обсягів реалізації щебеневої продукції і підвищення ефективності праці.
Аналіз мотивації праці працівників Поліського щебеневого заводу показав, що працівники не цілком задоволені системою мотивації і стимулювання їх праці, що діє, але при тій же заробітній платі не бачать різниці в можливості переходу на іншу роботу. Це свідчить про те, що на підприємстві працює професійний, організований, але не достатньо мотивований трудовий колектив працівників.
Проведене дослідження дозволило виявити ряд недоліків в мотивації праці та управління персоналом, які, проте, можна виправити, якщо мотивація співробітників здійснюватиметься в рамках організаційної стратегії по персоналу на рівні вищого керівництва і керівниками середньої ланки.
Таким чином, в курсовій роботі були виявлені основні напрями вдосконалення мотивації праці в Поліському щебеневому заводі.
1) вдосконалення оплати праці і системи матеріального стимулювання персоналу;
2) вдосконалення соціально-психологічних методів в управлінні.
Розробка і впровадження справедливої і відповідної для Поліського щебеневого заводу і для працівників системи оплати за виконану роботу є важливим чинником підвищення рівня трудової мотивації персоналу і зростання ефективності і конкурентоспроможності підприємства в цілому.
Як універсальна програма для реалізації мотиваційних схем може використовуватися продукт «1С:Зарплата і Управління Персоналом 8».
Використання на підприємстві мотиваційних схем дозволить заводу економити на часі, що витрачається співробітниками відділу кадрів, побудувати чітку схему фінансових взаємин з працівниками, а також зацікавити співробітника в результатах його праці.
Як соціально-психологічні методи мотивації персоналу можна виділити: 1) вдосконалення психологічного клімату в колективі, 2) управління конфліктами.
Внесок в створення сприятливого клімату - це оптимізація роботи всередині підприємства. Необхідний процес постійної оптимізації структури, оптимізації функціональних обов'язків під впливом ринкової ситуації. Ситуація безвідповідальності і нерозуміння сфери своєї діяльності, її меж провокує внутрішню напруженість на підприємстві. Правильно прописані, чіткі посадові обов'язки, Положення про дирекцію і підрозділи, електронний документообіг можуть частково зняти дану проблему.
Стійкий психологічний клімат в колективі характеризується стабільністю і задоволенням, з яким люди ходять на роботу.
Для нормального психологічного клімату підприємству необхідна дуже висока кваліфікація керівника, уміння виконувати функції управління, але це не означає, що при ідеальному психологічному кліматі в цьому заводі не буде конфліктів.
Для вдосконалення системи управління конфліктами можлива участь керівництва і персоналу в тренінгах, цілями якого є розуміння конфлікту, як явища і вироблення навиків управління конфліктною ситуацією.
Впровадження запропонованих заходів у поєднанні з вдосконаленням інших методів управління дозволить підвищити зацікавленість співробітників в результатах своєї праці і ефективність всієї системи управління підприємством.
...
Література:
Коментарі: Курсова робота "

Економічна діагностика системи мотивації праці та ефективності управління персоналом підприємства

" з дисципліни "Економічна діагностика" оформлена згідно стандартів, налічує всі передбачені рисунки, таблиці та графіки.
Ціна: 150.00 грн.
Автор: Admin
Розміщено: 2013-11-28
Переглядів: 1023
Скачано: 0
Ты студент?
продать курсовые
Платим за готовые рефераты, курсовые, дипломные..
Узнать подробнее
Пошук роботи по ID
Підтримка online