za4etka Курсові, контрольні роботи
на головну пошук оплата зворотній звязок
 

Розробка стратегії розвитку бізнесу в умовах підприємства

ID: 000347
Тип:

Курсова

Категорія: Економіка, економіка підприємства
Предмет: Стратегія підприємства
Рік: 2010
Cторінок: 64
Зміст:

Курсова "Розробка стратегії розвитку бізнесу в умовах підприємства"


ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА 6
1.1. Сутність та зміст стратегії підприємства 6
1.2. Класифікація стратегії підприємства 9
1.3. Вибір стратегії розвитку бізнесу 12
Висновок до розділу 1 15
РОЗДІЛ 2 СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ДП «ПОЛІСЬКИЙ ЛІСГОСП» 16
2.1. Загальна характеристика діяльності підприємства 16
2.2. Оцінка зовнішнього та внутрішнього середовища 34
2.3. Портфельний аналіз 37
Висновок до розділу 2 43
РОЗДІЛ 3 РОЗРОБКА КОМПЛЕКСУ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ ДІЯЛЬНОСТІ ДП «ПОЛІСЬКИЙ ЛІСГОСП» 45
3.1. Визначення місії та стратегічних цілей 45
3.2. Обґрунтування вибору загальної та конкурентної стратегії підприємства 48
3.3. Розробка функціональних стратегій 51
Висновок до розділу 3 58
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 62

Текст: ВСТУП

На даний час бізнес-середовище діяльності підприємств характеризується підвищенням складності (інфляція, ріст цін на сировину та матеріали, високі процентні ставки за кредит, зниження купівельної спроможності населення і ін.), рухливості (перехід від адміністративно-командної системи господарювання до ринкової) та невизначеності (нові інформаційні технології, індивідуалізація і динамізм поведінки споживачів, посилення міжнародної конкуренції, високі вимоги до якості товарів і обслуговування та ін.). При цьому правильно розроблена, обрана і обґрунтована стратегія є частиною майбутнього успіху, чим пояснюється актуальність обраної теми.
Об'єктом дослідження в курсовій роботі є стратегія розвитку бізнесу на ДП «Поліський лісгосп» та його діяльність в 2007-2009 роках.
Предметом дослідження курсової роботи є процес та інструментарій розробки стратегій в умовах конкретного підприємства (ДП «Поліський лісгосп»).
Мета роботи – розробка комплексу стратегій розвитку бізнесу на основі висновків проведеного стратегічного аналізу діяльності підприємства.
Для досягнення мети курсової роботи необхідно виконати наступні завдання:
- розкрити сутність та зміст стратегії розвитку підприємства;
- представити класифікації стратегій різних авторів, подати ієрархію стратегій;
- розкрити питання, що стосуються організації процесу та механізму розробки стратегії;
- дати загальну характеристику діяльності підприємства;
- провести оцінку зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства;
- провести портфельний аналіз;
- визначити місії та стратегічні цілі підприємства;
- обґрунтувати вибір загальної та конкурентної стратегії підприємства;
- розробити функціональну стратегію.
Теоретичною основою курсової роботи є закони, декрети та нормативні акти Уряду України, наукові праці вітчизняних та зарубіжних науковців щодо проблеми стратегічного розвитку підприємства, звітно-статистична документація підприємства.
Практичне значення роботи полягає в можливості застосування на практиці результатів дослідження, реалізації методичних підходів до формування стратегії та використання в господарсько-фінансовій діяльності пропозицій щодо її удосконалення.
...
Висновок до розділу 1


В даному розділі розглянуто теоретичні основи стратегії підприємства. Охарактеризовано сутність та зміст стратегії підприємства. Успіх підприємства залежить від здатності передбачати та змінювати структуру виробництва і управління, розробляти та впроваджувати у виробництво нові види продукції, правильно планувати обсяги виробництва різних товарів, інвестиції та прибутки, щоб досягти найбільшого ефекту і забезпечити існування підприємства в довгостроковій перспективі.
Дана класифікація стратегій підприємства, в якій виділяється три рівні: головна, конкурентна та функціональна. Кожній з якої дана детальна характеристика.
Для узгодження параметрів функціональних стратегій пропонується розробляти стратегії четвертого рівня, які мають назву «конкретні стратегії». Досягнення цілей та реалізація конкурентних стратегій відбувається за рахунок функціональної діяльності працівників підприємства, які виконують певні функції. Функціональні стратегії спрямовані на розвиток внутрішнього стратегічного потенціалу підприємства, тому такі стратегії виконують забезпечуючу роль.
Найбільш суттєвим і визначальним рішенням за стратегічного планування є вибір цілей. Основну мету підприємства називають місією. Підприємства формулюють стратегічні цілі, які мають бути конкретними та вимірюваними, збалансованими, зорієнтованими в часі та досяжними, ресурсозабезпеченими і такими, що підтримують одна одну.
...
Висновок до розділу 2


В даному розділі курсової роботи проведено стратегічний аналіз діяльності ДП «Поліський лісгосп». Дана загальна характеристика діяльності підприємства, основною діяльністю якого є ведення лісового господарства в умовах радіаційного забруднення, а також проведення заходів з відновлення лісів, підвищення їх продуктивності, створення насаджень із швидкоростучих і технічно цінних порід.
Відображено дані про випуск продукції та її структуру на підприємстві. Загалом обсяг реалізації продукції на підприємстві зріс на 52,5%. Найбільша реалізація відбулася за рахунок пиломатеріалів та заготовок експортних та внутрішніх, заготовок для європіддонів, чорнових мебельних заготовок та фансировини дубової, плінтуса та паркетної ламель. Обсяг реалізації лагів, штахетника та дощатки облицювальної зменшились у порівнянні 2009р. до 2007р. Найбільша питома вага обсягів реалізації продукції належить пиломатеріалам у 2009р. 44,5% до 2007р. 35,9%.
Проведено оцінку фінансової стійкості та ліквідності підприємства за головними показниками. Коефіцієнт покриття у 2008 та 2009 роках не відповідає нормі і він зменшився на 0,96 пунктів, що є негативною тенденцією. Мобілізувавши всі оборотні кошти, підприємство у 2008 та 2009 році не може повністю погасити всі поточні зобов’язання за кредитами та розрахунками.
Коефіцієнт фінансової автономії відповідає прийнятій нормі. Коефіцієнт фінансової залежності відповідає прийнятій нормі спостерігається негативна тенденція до збільшення на 0,11 порівнюючи 2009 та 2007р. Коефіцієнт фінансової стабільності відповідає прийнятій нормі, але він зменшився на 2,73 порівнюючи 2009р. та 2007р., що є негативною тенденцією. Коефіцієнт маневреності робочого капіталу не відповідає прийнятим нормам і він зменшився у порівнянні 2009р. до 2007р. на 0,06 пунктів.
Проведено оцінку зовнішнього та внутрішнього середовища, для чого визначено сильні та слабкі сторони та виявлено можливості і загрози на ринку і загалом на зовнішньому середовищі. На основі переліку сильних і слабких сторін складено матриці можливостей та загроз. Матриця SWOT дозволяє на основі сильних і слабких сторін організації, її потенційних можливостей і загроз, що виникають ззовні, вибрати найбільш придатну стратегію.
Портфельний аналіз розглянуто як сукупність стратегічних господарських підрозділів (СГП), задачею якого є оцінка фактичного стану портфеля підприємства і розробка диференційованих стратегій для різних СГП, виходячи з загальної мети розвитку підприємства.
Підсумовуючи загалом весь розділ потрібно відзначити стабільний фінансовий стан підприємства. Підприємство спроможне повністю розрахуватися за борговими зобов’язаннями з кредиторами. Підприємство спроможне повністю забезпечити себе необхідними матеріальними та трудовими ресурсами. Найбільш негативні тенденції спостерігаються по відношенню щодо прибутковості підприємства. Це пояснюється постійним зменшенням показників рентабельності.
...
Висновок до розділу 3


В даному розділі проведено розробку комплексу стратегій розвитку діяльності підприємства. проведено визначення місії та стратегічних цілей. Основна ціль ДП «Поліський лісгосп» - чітко виражена причина його існування - позначається як його місія. Формулювання місії лісгоспу містить задачу підприємства з точки зору його основної продукції, зовнішнього середовища та культури організації. Добре сформульована місія прояснює те, чим являється лісгосп і яким він хоче стати, а також показує відміну його від інших, подібних до нього. Вона завдає основні напрями руху підприємства, реакцію його на процеси і явища, які протікають в середині та ззовні нього.
Наведено особливі види фінансових і стратегічних цілей підприємства.
Проведено обґрунтування вибору загальної та конкурентної стратегії ДП «Поліський лісгосп». Воно розробляє стратегію своєї господарської діяльності на найближчу, так і довгострокову перспективу, реалізація якої забезпечить йому виживання, конкурентноздатність та стабілізацію фінансового стану.
Рішення цієї задачі передбачає визначення нових підходів до обґрунтування прогнозів господарсько-фінансової діяльності лісгоспу, його виробничого та соціального розвитку. На думку керівництва, стратегічне планування єдиним засобом прогнозування майбутніх проблем і можливостей. На основі проведеного економічного та маркетингового дослідження, керівництво та основні служби ДП «Поліський лісгосп» дійшли висновку, що в сучасних умовах найбільш доцільною є стратегія “обмежений ріст”. Проілюстровано систему пріоритетних стратегій ДП «Поліський лісгосп».
Визначення виробничих стратегій пов'язано з швидкістю та масштабами змін, що їх потрібно здійснити на підприємстві. Названо найважливіші параметрами, які враховують при визначенні виробничих стратегій на даному підприємстві.
...
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇУ курсовій роботі "Розробка стратегії розвитку бізнесу в умовах підприємства" розроблено стратегію розвитку бізнесу в умовах ДП «Поліський лісгосп». Це дало змогу провести стратегічний аналіз діяльності підприємства та розробити комплекс стратегій розвитку його діяльності. На основі проведених досліджень можна зробити такі висновки:
Отже, стратегія підприємства є основою стратегічного планування, за допомогою якої на підприємстві зважується комплекс проблем, пов’язаних з цілеспрямованою переорієнтацією випуску продукції нової номенклатури і асортименту, впровадженням і використанням нових технологій, розвитком маркетингу, удосконаленням структури управління підприємством, своєчасною і якісною, і перепідготовкою кадрів.
Ми для нашого підприємства розробили місію, стратегічні цілі. Зробили загальну характеристику діяльності підприємства, здійснили економічний аналіз діяльності підприємства, зробили оцінку зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства і на основі цього побудували матрицю можливостей і матрицю загроз. Побудували матрицю „Зростання – частки ринку” Бостонської консультаційної групи та матрицю „Привабливості галузі – конкурентна позиція” МакКінзі.
За умов ринкової економіки, самостійності підприємств, їхньої відповідальності за результати діяльності виникає об’єктивна необхідність визначення тенденцій розвитку фінансового стану та перспективних фінансових можливостей. На вирішення таких питань і спрямовано фінансову стратегію підприємства. Фінансова стратегія представляє собою визначення довгострокової мети фінансової діяльності підприємства, вибір найбільш ефективних способів і шляхів їх досягнення. Основними завданнями фінансової стратегії підприємства є:
- визначення способів проведення успішної фінансової стратегії та використання фінансових можливостей;
- визначення перспективних фінансових взаємовідносин із суб’єктами господарювання, бюджетом, банками та іншими фінансовими інститутами;
- фінансове забезпечення операційної та інвестиційної діяльності на перспективу;
- вивчення економічних та фінансових можливостей імовірних конкурентів, розробка та здійснення заходів щодо забезпечення фінансової стійкості;
- розробка способів виходу із кризового стану та методів управління за умов кризового стану підприємств.
Для вдосконалення фінансової діяльності підприємства необхідно забезпечити управління основними засобами по таким напрямкам:
- чітко визначена і правильно поставлена амортизаційна політика підприємства;
- вчасність поточного обслуговування та капітального ремонту засобів;
- забезпеченість кадрами відповідної кваліфікації;
- правильне керування запасами підприємства;
- зменшення простоїв;
- планова технічна заміна застарілих засобів новими, більш досконалим.
З проведеного фінансового аналізу можна зробити висновок, що єдиним шляхом залишення підприємства на достатньому для нього рівня є довгострокові інвестиції направлені на придбання нового обладнання.
Слабкими сторонами для підприємства є недосконала політика управління актами підприємства, деякі показники ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості нижче норми.
Сильними сторонами для нашого підприємства є підвищення рівня оборотності обігових коштів, ріст платоспроможності, а також підвищення фондовіддачі і матеріаловіддачі.
Ми розробили комплексну стратегію для підприємства, також визначили його місію та цілі для досягнення цієї місії. Вибрали саме для нашого підприємства загальну стратегію концентрованого зростання, а також визначили конкурентні стратегії для всієї продукції, яку виробляє підприємство, загальну та конкурентну стратегії.
Як відомо жодна виробнича система не функціонує у вакуумі, її оточує чи вона знаходиться в сильно диференційованому середовищі.
Зовнішнє середовище включає всі сили й організації, з якими підприємство зіштовхується у своїй повсякденній і стратегічній діяльності. Буквально все, що можна назвати поза підприємством, може бути включене в це поняття тому, що всі елементи середовища можуть робити на нього вплив. Середовище ніколи не буває стабільним. І кожне підприємство не тільки повинно знати своє середовище „існування” і природу його змін, але звичайно і вміти реагувати на ці зміни: невдача в пристосуванні до середовища виллється в невдалий бізнес взагалі.
Сформований в стратегічному управлінні майбутній бажаний стан підприємства – це не детальний опис її зовнішнього і внутрішнього становища, а швидше, якісне побажання того, у якому стані повинно знаходитись підприємство в майбутньому. Дуже важливо знати, яку позицію підприємство буде займати на ринку й у бізнесі, яку матиме організаційну культуру. При цьому все це в сукупності повинно скласти те, що визначить, важливе чи ні дане підприємство в майбутній конкурентній боротьбі.
Розробку стратегії розвитку бізнесу в умовах підприємства...
Знання того, що підприємство хоче досягти, допомагає вибрати найбільш придатні шляхи дій. Формальне планування сприяє зниженню ризику при ухваленні рішення через помилкову чи недостовірну інформацію про можливості підприємства чи про зовнішню ситуацію, а також створює єдність загальної мети всередині підприємства.
...
Література:
Коментарі: Курсова робота "

Розробка стратегії розвитку бізнесу в умовах підприємства

" з дисципліни "Стратегія підприємства" оформлена згідно стандартів, налічує всі передбачені рисунки, таблиці та графіки.
Ціна: 125.00 грн.
Автор: Admin
Розміщено: 2010-11-01
Переглядів: 5145
Скачано: 1
Ты студент?
продать курсовые
Платим за готовые рефераты, курсовые, дипломные..
Узнать подробнее
Пошук роботи по ID
Підтримка online