za4etka Курсові, контрольні роботи
на головну пошук оплата зворотній звязок
 

Сутність і види операцій з експорту товарів, робіт, послуг та їх відображення в бухгалтерському та податковому обліку

ID: 000023
Тип:

Курсова

Категорія: Бухгалтерський облік та аудит
Предмет: Облік зовнішньоекономічної діяльності
Рік: 2007
Cторінок: 36
Зміст:

Курсова "Сутність і види операцій з експорту товарів, робіт, послуг та їх відображення в бухгалтерському та податковому обліку"


Вступ 3
Розділ І. Теоретичні положення з експорту товарів, робіт, послуг 4
1.1. Проблеми експортної політики держави 5
1.2. Нормативно-законодавче регулювання експортних операцій в Україні 8
Розділ ІІ. Організація експортної діяльності на підприємстві 11
2.1. Квотування та ліцензування експорту товарів 11
2.2. Правове регулювання транспортно-експедиційної діяльності 15
2.3. Основні методи операцій з експорту товарів, робіт, послуг 19
Розділ ІІІ. Організація обліку в галузі зовнішньоекономічної діяльності 23
3.1. Порядок бухгалтерсько обліку з експорту товарів, робіт, послуг 23
3.2. Оподаткування при здійсненні експортних операцій 30
Висновок 34
Список використаної літератури 35
Текст: Вступ

Визначною особливістю функціонування світового господарства на початку ХХІ століття є інтенсивний розвиток міжнародних економічних відносин. Одним із найважливіших елементів механізму управління міжнародними економічними відносинами, що здійснюються шляхом проведення комерційних операцій, є зовнішньоекономічна діяльність.
Сучасний етап господарських зв’язків характеризується розширенням усіх форм міжнародних економічних відносин на основі швидкого росту продуктивних сил, яких обумовлений прискоренням науково-технічного прогресу. Наслідком цього є постійно зростаюча концентрація виробництва й укрупнення його розмірів, що підсилює тенденцію до інтернаціоналізації господарського життя, сприяє розвитку міжнародної спеціалізації і кооперації виробництва.
Особливістю сучасного етапу економічного розвитку є швидкий ріст міжнародної торгівлі науково-технічними знаннями і результатами виробничо-технічного співробітництва, також характерний бурхливий ріст ринку послуг (страхових, лізингових, транспортних та ін.).
Поступова інтеграція України у світову господарську систему привела до того, що в даний час у зовнішньоекономічній діяльності беруть участь тисячі підприємців і підприємств.
Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) – діяльність суб’єктів господарської діяльності України й іноземного суб’єкта господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так і за її межами. ЗЕД являє собою сукупність міжнародних комерційних операцій, спрямованих на організацію, проведення і регулювання процесу обміну товарами, послугами, результатами творчої діяльності.
Міжнародний обмін товарами економічно доцільний для країн, якщо на виробництво експортних товарів країна витрачає менше суспільної праці, ніж повинна була б витратити на виробництво товарів замість імпортованих на суму, яка виручена від експорту.
ЗЕД поняття багатогранне, воно включає наступні види діяльності:
• експорт та імпорт товарів, капіталів та робочої сили;
• надання суб’єктами ЗЕД України послуг іноземним суб’єктам господарської діяльності;
• наукова, науково-технічна, науково-виробнича, навчальна та інша кооперація з іноземними суб’єктами господарської діяльності;
• міжнародні фінансові операції та операції між суб’єктами ЗЕД;
• спільна підприємницька діяльність між вітчизняними та іноземними суб’єктами господарської діяльності;
• підприємницька діяльність, пов’язана із наданням патентів, ліцензій, ноу-хау, торговельних марок;
• товарообмінні операції та інша діяльність, побудована на формах зустрічної торгівлі;
• орендні, в тому числі й лізингові операції.
Отже, виходячи із вище сказаного, метою даної курсової роботи є:
- розкриття теорії організації експортної діяльності підприємства;
- характеристика зовнішньоекономічної діяльності підприємств;
- порядок бухгалтерського та податкового обліку в ЗЕД.

Висновок

Виходячи із мети та завдання даної курсової роботи робимо узагальнення, що ЗЕД – це діяльність суб’єктів господарської діяльності України та іноземних суб’єктів господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так із її межами.
Будь який вид ЗЕД супроводжується здійсненням зовнішньоекономічної операції. Зовнішньоекономічна операція – це комплекс дій контрагентів різних країн з підготовки, укладення торгової, науково-виробничої, інвестиційної чи іншої угоди (контракту) економічного характеру. В даній курсові роботі ми вивчали зокрема порядок бухгалтерського та податкового обліку з експорту товарів робіт та послуг. .
Експортний контракт – це письмовий документ, що містить домовленість сторін про поставку товару: зобов’язання експортера передати визначений товар (послуги) у власність покупця і зобов’язання імпортера прийняти цей товар (послуги) і сплатити за нього необхідну грошову суму чи зобов’язання сторін виконати умови торгової операції.
Отже, у процесі виконання курсової роботи було:
• розкрито теорію організації експортної діяльності підприємства;
• дано характеристику зовнішньоекономічної діяльності;
• розглянуто нормативно законодавчу базу регулювання експортних операцій;
• порядок бухгалтерського та податкового обліку з експорту товарів робіт і послуг.
Література: 1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. №435-IV.
2. Господарський кодекс України від 16.01.2003р. №436-IV
3. Митний кодекс України від 11.07.2002р. №92-IV;
4. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» №959-XII від 16.04.1991р.
5. Закон України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» №185/94-ВР від 23.09.1994р.
6. Закон України «Про податок на додану вартість» №168/97-ВР від 03.04.1997р.
7. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» №334/94-ВР від 28.12.1994р.
8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» затверджене наказом Мінфіну України від 20.10.1999р. №246 з послідуючими змінами та доповненнями;
9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід» затверджений наказом Мінфіну України від 29.11.1999 р. №290 з послідуючими змінами та доповненнями;
10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів» затверджене наказом Мінфіну України від 10.08.2000р. №193 з послідуючими змінами та доповненнями;
11. Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів): Наказ Міністерства економіки України та з питань європейської інтеграції України від 06.09.2001р., №201.
12. Постанова КМУ «Про типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів) і типові форми захисних застережень до зовнішньоекономічних договорів (контрактів), які передбачають розрахунки в іноземній валюті» від 21.06.1995, №444.
13. Багрова І.В. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Підручник для вузів. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 580с.
14. Бутинець Ф.Ф. та ін. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності: Підручник. – Житомир: ПП „Рута”, 2001. – 140с.
15. Вічевич А.М., Максимець О.В. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник. – Львів: Афіша, 2004 – 140с.
16. Гребельник О.П., Романовський О.О. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник. – К.: Деміур, 2003. – 296с.
17. Дроздова Г.М. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства: Навч.посібник. – Київ: ЦУЛ, 2002. – 172с.
18. Збірник контрактів та нормативних актів. Інкотермс. – К.: Сплайн, 2000. – 72с.
19. Кириченко О., Кавас І., Ятченко А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. – К.: Фінансист, 2000 – 634с.
20. Козик В.В., Панкова Л.А., Карп’як Я.С., Григор’єв О.Ю., Босак А.О. Зовнішньоекономічні операції і контракти: Навч.посіб. – 2-ге вид. перероб. і доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 608с.
21. Коломацька С.П. Зовнішньоекономічна діяльність в Україні: правове регулювання та гарантії здійснення. Навчальний посібник. – К.: ВД „Професіонал”, 2004. – 288с.
22. Мазаракі А.А. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні: правове регулювання та гарантії здійснення. Навчальний посібник. – К.: В.Д. „Професіонал”, 2004. – 288с.
23. Руденко Л.В. Розрахункові та кредитні операції у зовноішньоекономічній діяльності підприємства6 підручник. – К.: Лібра, 2002. – 304с.
24. Рум’янцев А.П., Рум’янцев Н.С. Зовнішньоекономічна діяльність: Навч.посібник. – К.: ЦУЛ, 2004. – 377с.
25. Савлук М.І. Міжнародні розрахунки та валютні операції: Навч.посіб. – К.: КНЕУ, 2002. – 392с.
26. Саллі В.І., Трифонова О.В., Швець В.Я. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Навсальний посібник. – К.: ВД „Професіонал”,2003. – 176с.
27. Старцева О.В. Підприємницьке право: Підручник. – К.: Істина, 2005. – 600с.
28. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч.посіб. / За заг.ред. А.І. Кредісова. – К., 1997. – 448с.
29. Циганкова Т.М., Петрашко Л.П., Кальченко Т.В. Міжнародна торгівля: Навч.посібник. – КНЕУ, 2002. – 448с.
Коментарі:

Курсова "Сутність і види операцій з експорту товарів, робіт, послуг та їх відображення в бухгалтерському та податковому обліку" з дисципліни "Облік зовнішньоекономічної діяльності"

. Курсова робота "Сутність і види операцій з експорту товарів, робіт, послуг та їх відображення в бухгалтерському та податковому обліку" розкриває відображення в бухгалтерському обліку операцій з експорту товарів, робіт та послуг. Ви можете скачати і переглянути «демонстраційну версію» роботи, яка містить вибіркові сторінки оригіналу. Для цього натисніть на кнопку «Переглянути».
Ціна: 125.00 грн.
Автор: Admin
Розміщено: 2009-06-04
Переглядів: 7522
Скачано: 0
Ты студент?
продать курсовые
Платим за готовые рефераты, курсовые, дипломные..
Узнать подробнее
Пошук роботи по ID
Підтримка online